Förslag till
STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013-

 

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

Idrott är en fysisk aktivitet som utförs av människor som vill ha motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Den skall inriktas på att utveckla individen såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Idrott skall utformas och organiseras så att den blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens förutsättningar och värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer. Individuellt inflytande och ansvarstagande skall eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall ge alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

 

ÖVERGRIPANDE UTGÅNGSPUNKT

Klubben äger ingen del av golfanläggningen. Denna ägs och drivs i sin helhet av Arlandastad AB. Klubbens samarbete med ägarbolaget regleras i ett särskilt nyttjanderättsavtal mellan parterna.

Spelrätter säljes av bolaget i enlighet med de regler som anges i detta avtal. Spelrättsbeviset som alla spelrättsinnehavare mottar vid inträdet undertecknas av både bolaget och klubben. Arlandastad AB sköter all administration även av övriga medlemskapsformer som tillämpas.

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §. ÄNDAMÅL
Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 §. SAMMANSÄTTNING
Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

3 §. TILLHÖRIGHET
Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben tillhör Upplands golfdistriktsförbund (GDF) samt Upplands idrottsförbund (DF).

4 §. BESLUTANDE ORGAN
Golfklubbens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.

5 §. FIRMATECKNING
Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person eller flera.

6 §. VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Golfklubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31 december.

7 §. STADGETOLKNING
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

8 §. STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 §. UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN
För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

9a §. Hantering av klubbens tillgångar
I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.

Beslutet i form av bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet jämte balans- och resultaträkningar samt revisionsberättelse skall omedelbart insändas till SGF.

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst 3/4 av de röstande har gått med på beslutet.

 

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

10 §. MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen har överlämnat beslutanderätten härom.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningar som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt 15 kap.RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap.RF:s stadgar.

11 §. UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur golfklubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han har mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar inte styrelsen anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

12 §. UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.

Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skär för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

13 §. MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Medlem i klubb
– har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
– har rätt till information om klubbens verksamhet
– skall betala de avgifter som beslutas av årsmötet
– får inte överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet
– har rätt att spela på golfbanan under förutsättning att han eller hon innehar spelrätt och är införd i spelrättsregistret
– skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ samt följa de i 3 § nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut
– har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

14 §. MEDLEMS DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN
Medlem har rätt att deltaga i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.
Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, deltaga i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

 

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

15 §. ANORDNANDE AV ÅRSMÖTE

Årsmötet, klubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post och anslås på klubbens anslagstavla.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.

16 §. FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTET
Såväl medlem som styrelse får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

17 §. RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT
Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i klubben.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

18 §. BESLUTSFÖRHET
Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som enligt upprättad röstlängd är närvarande på mötet.

19 §. BESLUT, OMRÖSTNING
– beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter votering om sådan begärs
– beslut utan votering är fattat med acklamation
– beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet
– beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster, vid lika röstetal avgör lotten
– övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster
– omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet
– vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten.
Beslut bekräftas med klubbslag.

20 §. VALBARHET
Valbar till klubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben. Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i klubben. Styrelseledamot i klubben får inte väljas till revisor i klubben.

21 §. ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare
5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse
b. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott/underskott
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
11. Val av
– klubbens ordförande för en tid av 1 år
– halva antalet övriga ledmöter för en tid av 2 år
– 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledmöter ej delta
– 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år av vilka en skall utses till ordf.
– ombud till GDF-möte
12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 13. Övriga frågor
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

22 §. EXTRA MÖTE
Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen skall kalla medlemmarna till extra möte om
1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran
2. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort
3. vakanser uppstått i styrelsen av sådan omfattning att nya val behöver ske.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev eller e-post och anslås på klubbens anslagstavla. Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse på föreskrivet sätt.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt, beslutsförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §§ 17, 18 och 19.

 

VALBEREDNING

23 §. SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet överlämna sitt förslag till styrelsen.

 

REVISION

24 §. UPPDRAGET
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.
Revisorerna skall fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet. Revisorerna skall överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

 

STYRELSE

25 §. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga befattningshavare som behövs för själva styrelsearbetet.

26 §. STYRELSENS ÅLIGGANDEN
När årsmöte inte är samlat är styrelsen klubbens beslutande organ. Styrelsen skall – inom ramen för överordnade och dessa stadgar- svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att
– tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;
– med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben.
För detta krävs att styrelsen utser ordförande i de kommittéer som skall svara för själva genomförandet av de fastställda programmen;
– ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed;
– Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens arbete och förhandlingar.

27 §. KALLELSE, BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas ledamöterna med uppgift om vilka ärenden som skall avhandlas.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

Röstning får ej ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärendet skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras och justeras av ordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

28 §. ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTT
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i klubben, enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.