Integritetspolicy

Arlandastad Golf vill med denna policy informera om vår behandling av personuppgifter och att dessa hanteras i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

1. Allmänt
Du ska känna dig säker när du lämnar dina personuppgifter till oss och att det finns ett tydligt ändamål med behandlingen. Vi arbetar löpande och systematiskt med tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att dina personuppgifter ska vara skyddade mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

GDPR står för General Data Protection Regulation som även kallas dataskyddsförordningen och börjar tillämpas den 25 maj 2018. Den ersätter personuppgiftslagen PuL.

Svenska Golfförbundet har tagit fram en Policy för personuppgifter som handlar om att dels värna individens (golfspelarnas, ledarnas och de anställdas) personuppgifter och dels vårda medlemsregistret som är klubbens viktigaste tillgång GIT (Golfsveriges gemensamma IT-system). Denna är vi skyldiga att följa och det finns 3 regelverk beskrivna – GDPR, Idrottens Uppförandekod samt GIT-bestämmelserna.
Läs vidare på: https://golf.se/personuppgiftspolicy/

 

2. Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
Arlandastad Golfklubb och ägar- och driftbolaget Arlandastad Golf AB är personuppgiftsansvariga för alla databehandlingar som klubben/bolaget utför.

Arlandastad Golf AB är personuppgiftsansvarig för behandlingar av personuppgifter som bolaget utför självständigt, men personuppgiftsbiträde till Arlandastad GK om uppgifterna utförs på uppdrag av klubben.

Alla underleverantörer och tjänsteföretag som behandlar uppgifter i GIT-databasen är personuppgiftsbiträden.

Kontaktinformation
Arlandastad Golf AB
Norslunda Gård
195 95 Rosersberg
Mailto: info@arlandastadgolf.se

 

3. Vad är en personuppgift?
All slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer och även foton.

 

4. Vad är en känslig personuppgift?
Känsliga uppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Normalt är det förbjudet att hantera sådana uppgifter men det finns undantag mot förbudet och känsliga uppgifter måste också skyddas mer än andra uppgifter.

 

5. När får personuppgifter samlas in och varför?
Behandling av personuppgifter får enligt GDPR ske om åtminstone ett av följande villkor är uppfyllda:

 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. När du blir medlem, bokar en golftid eller anmäler dig till en tävling måste klubben/bolaget kunna använda dina personuppgifter exempelvis Golf-ID, namn, adress och handicap.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige som exempelvis inom ramen för antidopingarbetet.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
 • Behandlingen är nödvändig om klubben/bolaget kan visa att dess intresse av att hantera uppgifterna väger tyngre än den enskildes rätt till privatliv.

  Det kallas intresseavvägning och används när du exempelvis deltar i en golftävling så har golfarrangören ett berättigat intresse av att exempelvis publicera resultatlistor med samtliga deltagares resultat, informera om tävlingen i olika medier samt följa upp tävlingen med att publicera statistik och rankingpoäng.

  Även foton och bilder kan publiceras med stöd av intresseavvägning eftersom det är naturligt att klubben/bolaget har intresse av att informera om sin verksamhet. Vi ska informera om att bilder tas vid tävlingar och andra evenemang och ge dig möjlighet att motsäga dig publicering av bild och namn på webben eller i sociala medier, till exempel från en prisutdelning.
  När det gäller barn och ungdomar ska vi alltid begära tillstånd från förälder/vårdnadshavare innan bild och namn publiceras.

 

6. Hur länge sparas uppgifterna?
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Exempelvis listor med deltagare på tävlingar sparas maximalt i 2 år.

Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

 

7. Lämnar vi ut personuppgifter?
Arlandastad Golf kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning. Det kan gälla annan golfklubb/arrangör i samband med tävlingar eller andra evenemang. Gäller det anställda så kan det röra sig om externt bolag som hanterar exempelvis lönehantering.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

En part som behandlar personuppgifter åt oss kallas personuppgiftsbiträde vilket exempelvis kan vara ett IT-företag. Vi ansvarar för att det tecknas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal som ska säkerställa att motparten är bunden vid att följa aktuella lagar och förordningar enligt GDPR. Ibland kan dock en leverantör själv vara personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi lämnar ut.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES.

 

8. Rättigheter
Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter Arlandastad Golf behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Dock finns dina personuppgifter i GIT där du har full insyn och kontroll samt möjligheter att ändra uppgifter.

Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade. Även rätt till radering av personuppgifter om bland annat dessa inte längre behövs för de ändamål de samlades in och om behandlingen grundar sig på ditt samtycke.

Du har rätt att anmäla ditt ärende till Datainspektionen om du anser att klubben/bolaget inte agerar korrekt enligt lagstiftningen.

Om du vill begära registerutdrag eller har några frågor om hur Arlandastad Golf behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss skriftligen. Ditt brev ska vara underskrivet och innehålla ditt personnummer. Svaret skickas till den adress där du är folkbokförd.

 

9. Cookies
Vid besök på vår webbplats, www.arlandastadgolf.se, så lagras en liten textfil som innehåller information på besökarens dator. Cookies används för att ge statistik om användandet av webbplatsen och ses bara som siffror som inte kopplas ihop med personuppgifter.

 

10. Ändring av integritetspolicy
Denna policy kan komma att uppdateras från tid till annan. Aktuell integritetpolicy kommer att finnas på Arlandastads webbplats.